Út a tudományhoz
Gyakran ismételt kérdések
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közzéteszi az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanévi felhívásával kapcsolatos Gyakran ismételt kérdések listáját.
 
A felhívás kódja: P-UT-2013/2014
 

1. Értesültünk az Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév pályázatáról, de nem kaptunk regisztrációs kódot. Mi a teendőnk?

Az intézmények a köznevelési információs rendszerben (KIR) nyilvántartott vezetői, hivatalos e-mail címükre - a pályázat kiírásának napján -, elektronikus üzenetben megkapták a regisztrációhoz szükséges kódot. A regisztrációs kódot megerősítésképpen, ismételten megküldtük az intézményeknek. Amennyiben továbbra sem találják a regisztrációs kódot tartalmazó e-mailt, szíveskedjenek jelezni az utravalo-tudomany@emet.gov.hu címen.
 

2. Megkaptuk a regisztrációs kódot tartalmazó levelet, azonban nem sikerült a regisztrációnk. Mi lehet a probléma?

Azon intézmények esetében, amelyek OM azonosítója nullával kezdődik, előfordulhat, hogy az egyébként általuk ismert 6 számjegyű OM azonosító kód helyett 5 jegyből álló szám szerepel a regisztrációs kódot tartalmazó levélben. Ez esetben - a regisztráció során - a NULLA számjeggyel szükséges kiegészíteni az OM azonosítót.
 

3. Kik pályázhatnak?

Magyarország területén működő köznevelési intézmények (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, diákotthon és kollégium).

A pályázatot a székhely szerinti köznevelési intézmény nyújtja be. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó intézmények esetében a pályázatot a köznevelési intézmény igazgatója és a tankerületi vezető együttesen nyújtja be, a tankerületi vezető ellenjegyzésével.

Az alprogramban a legalább 10. évfolyamos középiskolai, szakiskolai tanulók és tanáraik vehetnek részt.


4. Hány pályázatot lehet benyújtani?

Egy pályázó köznevelési intézmény – tagintézménnyel rendelkező köznevelési intézmény esetén székhely-intézményenként, illetve tagintézményenként - maximum két kutatási programmal pályázhat.

Amennyiben a pályázó köznevelési intézmény több kutatási programmal pályázik, a pályázat szakmai indoklása mellett alátámasztott módon köteles bemutatni az egyes kutatási témák feldolgozásának lehatárolását.
 

5. Az együttműködési megállapodást ki írhatja alá a felsőoktatási intézmény/kutatóhely részéről?

Az adott felsőoktatási intézmény, kutatóhely belső szabályzata rendelkezik arról, hogy az adott intézményben kinek van aláírási joga.
 

6. Az együttműködési megállapodás megkötésével, az együttműködés megvalósításával összefüggésben utazási költség elszámolható-e az elnyert támogatás összegéből?

Tekintettel arra, hogy nem minden pályázó köznevelési intézmény székhelyén található felsőoktatási intézmény vagy kutatóhely, havi egy alkalomra szóló utazási költség elszámolható, amelynek összege maximum 10 000 Ft/hó, a teljes megvalósítási időszakra vonatkozóan maximum 60 000 Ft lehet.
 

7. Az együttműködési megállapodás milyen tartalommal köttessen meg?
A pályázati dokumentáció 3. számú mellékletét képezi az együttműködési megállapodás mintája. Tartalmát tekintve igen egyszerű, csak a legszükségesebb információkat tartalmazza, hiszen minden egyes kutatási téma esetén más-más a tartalom, s ezzel összefüggésben az együttműködés lehetséges tartalma is. Az együttműködésben a személyes kapcsolatot tartjuk a legfontosabbnak, amely ösztönöz, mintát ad és segíti a tehetséges fiatalokat a továbbtanulásban, tehát szakmai/tartalmi és nem pénzügyi együttműködésben kell gondolkodni.
 

8. Kötelező-e a hatályos létesítő okirat (alapító okirat) másolatának, valamint a 30 napnál nem régebbi létezést igazoló okirat (törzskönyvi kivonat vagy kormányhivatali igazolás) benyújtása már a pályázat során?

A hatályos jogszabályok előírják, hogy minden egyes benyújtott pályázathoz mellékelni kell a pályázati kiírás 5. pontjában meghatározott dokumentumokat, így a hatályos létesítő okirat egyszerű másolatát is, továbbá a 30 napnál nem régebbi, létezést igazoló dokumentumot is.
 
 
9. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába tartozó köznevelési intézmények esetében kötelező-e a hatályos létesítő okirat (alapító okirat) másolatának, valamint a 30 napnál nem régebbi létezést igazoló okirat (törzskönyvi kivonat vagy kormányhivatali igazolás) benyújtása már a pályázat során?

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó intézményeknek nem szükséges pályázatukhoz mellékelni az alapító okiratot és a 30 napnál nem régebbi létezést igazoló törzskönyvi kivonatot.
 

10. A pályázat benyújtásakor kell-e aláírási címpéldányt mellékelni abban az esetben, ha a pályázó köznevelési intézmény az előző évben is pályázott, és időközben nem változott az intézményvezető személye?

A hatályos jogszabályok előírják, hogy minden egyes benyújtott pályázathoz mellékelni kell az aláírási címpéldányt a pályázati kiírásban meghatározott módon.
 

11. A pályázat benyújtásakor kell-e aláírási címpéldányt mellékelni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába tartozó köznevelési intézmények esetében?

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó intézmények esetében a pályázathoz mellékelni kell a tankerületi vezető – a Magyar Államkincstárnál vezetett tankerületi számlához tartozó – aláírási kartonjának másolati példányát, melyet a tankerületi vezető hitelesít.
 

12. Milyen összegű ösztöndíj és hány hónapra fizethető ki a kutatásvezető, illetve a kutatócsoport tagjai számára?

A kutatási programonként elnyerhető támogatás összege maximum 750 000 Ft. A teljes megítélt projekttámogatás maximum 40 %-ának erejéig fizethető ösztöndíj. A kutatásvezető mentor havi maximum 7 000 Ft összegű ösztöndíjban, míg a tanulók minimum havi 3 000 Ft, maximum havi 5 000 Ft összegű ösztöndíjban részesülhetnek. Fontos, hogy a mentor kizárólag akkor részesülhet ösztöndíjban, ha a kutatócsoportban részt vevő valamennyi tanuló kap ösztöndíjat.

A kutatási program megvalósítási időszakán belül (2013. október 1. – 2014. június 30.), maximálisan 9 hónapra igényelhető ösztöndíj. Természetesen történhet ennél rövidebb időtartamra is az ösztöndíjak megállapítása. Kérjük, hogy az ösztöndíjak kiszámításánál ne tört hónappal, hanem egész hónappal számoljanak!
 

13. Milyen szempontok alapján bírálják el a szakértők a pályázatokat?

A benyújtott pályázatokat – az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyetértésével – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által felkért külső szakértők bírálják el a pályázati kiírás 8. „A bírálat menete” pontjában meghatározott feltételek alapján. Az előszakértők névjegyzéke a pályázati dokumentáció részét képező 1. számú mellékletben megtalálható.
 

14. Megtekinthető-e a pályázatok szakmai bírálatát tartalmazó dokumentum? Lehet-e rá reagálni?

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a pályázók a pályázatok elbírálásáról szóló emlékeztető pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik.

A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 90. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be. A kifogás írásban, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírásban meghatározott postacímére is benyújtható, amely szervezet a kifogást a külön jogszabályok szerint továbbítja a miniszter részére. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslati lehetőség nincs.
 

15. Az ösztöndíj meghatározásánál, ha a diákoknak 5 000 Ft-ot, a kutatásvezető tanárnak 7 000 Ft-ot számolunk 9 hónapra, de a 12. évfolyamos diákoknak csak 6 (7) hónapra (az érettségire készülés miatt), akkor megfelelünk-e annak a követelménynek, mely szerint a kutatásvezető tanár csak akkor kaphat ösztöndíjat, ha a projektben részt vevő összes diák ösztöndíjban részesül? (Lesz két vagy három olyan hónap, amikor két diák már nem kap ösztöndíjat, hiszen érettségizik, de a kutatásvezető tanár még igen, mivel a projekt fut.)

Az ösztöndíjak kiszámításához azt kell alapul venni, hogy az ösztöndíj megállapításakor a kutatócsoport minden tagja részesül-e ösztöndíjban. Ha igen, akkor nincs probléma. Az, hogy a megvalósítás közben a 12. évfolyamosok hamarabb befejezik a munkát, nem vonja maga után azt, hogy a kutatásvezető az érintett két vagy három hónapra ne kaphatná meg az ösztöndíjat.
 

16. A versenyre történő utazás belefér-e a kutatásba? Az általunk a kutatás során készített eszköz kipróbálása versenyen történik, így utazással jár. Az eszközök szállítási költségét el lehet számolni utazási költségként? Ha nem, akkor milyen költségként vehetjük figyelembe?

Amennyiben a kutatócsoport tagjai az iskolai kisbusszal utaznak, abban az esetben a probléma nem értelmezhető, hiszen a maximum 6 fő mellett elfér a nagy teljesítményű számítógép, vagy akár az ember nagyságú eszköz is. A tétel indoklásában azonban mindenképpen célszerű kitérni a szállítás okaira. Abban az esetben azonban, ha az utazás autóbuszon/vonaton vagy esetleg személyautóval történik, a szállítást a pályázó köznevelési intézménynek önerőből kell megoldania.
 
A kutatási program során beszerzésre kerülő eszközök szállítási költsége az Egyéb költségek soron elszámolható (az igényelt támogatás összegének maximum 2 %-áig) a támogatás terhére.
 

17. A pályázat bírálói elfogadják-e az olyan együttműködési megállapodást, amelyet a gimnázium a Nemzeti Park Igazgatóságával kötne? A Nemzeti Park Igazgatósága – az előzetes egyeztetések alapján - befogadja együttműködésre a pályázókat.

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Kormányrendelet 4. § (4b) bekezdése szerint az Út a tudományhoz alprogramban az a köznevelési intézmény pályázhat, amely a kutatási program megvalósításában együttműködik kutatással foglalkozó szervezettel, így különösen kutatóintézettel, felsőoktatási intézménnyel, kutatást végző országos szakmai intézetekkel. Amennyiben a Nemzeti Park Igazgatósága megfelel ennek a feltételnek, akkor természetesen köthető vele együttműködési megállapodás. Az együttműködési megállapodásban célszerű kitérni arra, hogy a Nemzeti Park Igazgatósága mely kutatással foglalkozó egysége/szakemberei, milyen tartalommal segíti(k) az adott kutatási program megvalósítását.
 

18. A tervezett kutatási terület a településünkhöz közeli puszta, országosan védett terület. Amennyiben a tél folyamán sok csapadék esne, akkor nehezen járható be ez a terület ezért lenne egy másik kutatási terület is megnevezve a pályázatban. Az időjárási, terepi viszonyokra hivatkozással alternatív formában meg lehet-e jelölni a pályázatban mind a két területet, de csak az egyik kutatására kerülne sor?

Igen, részletes indokolással ellátottan mindkét esetre vonatkozóan elkészíthető a terv.
 

19. Az együttműködési megállapodás aláírásához - némely felsőoktatási intézmény esetében - szenátusi döntés szükséges. A pályázat benyújtásához - a szoros határidő miatt - elfogadható-e egy szándéknyilatkozat, amelyet az intézmény vezetője - rektor - ír alá?

A felsőoktatási intézmény vezetője a rektor, az általa cégszerűen aláírt szándéknyilatkozat befogadható. Mivel az együttműködési megállapodás tartalmát úgyis az érintett tanszékkel/ felsőoktatási kutatócsoporttal készítik elő (s nyilván készül is, hiszen különben miről tárgyalna/döntene a szenátus), azt lehet benyújtani. Így a pályázat benyújtásakor még aláíratlan együttműködési megállapodás és mellette a rektor szándéknyilatkozata együttesen elegendő. A szenátusi jóváhagyás vélhetően meglesz, ezt követően az aláírt együttműködési megállapodás egy eredeti példánya az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghatározott határidőre, hiánypótlás keretében, annak postacímére megküldendő.
 
 
20. Intézményünk már rendelkezik együttműködési megállapodással az egyik környéki egyetemmel. Elfogadható-e ez a megállapodás? Elegendő-e, ha a megállapodás másolatát csatoljuk a pályázathoz, hiszen az eredeti példányból kevés van.

Az együttműködési megállapodás tartalmát tekintve akkor megfelelő, amennyiben az megfelel az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramról szóló kormányrendelet azon feltételének, hogy a konkrét kutatási programra vonatkozó együttműködés feltételeit rögzíti.
Amennyiben azonban az együttműködési megállapodás a pályázó köznevelési intézmény és a felsőoktatási intézmény közötti általános együttműködés feltételeit határozza meg, ezen megállapodás nem fogadható el.
A pályázati kiírás azt is pontosan meghatározza, hogy a pályázat benyújtásának feltétele az együttműködési feltételeit rögzítő megállapodás egy eredeti példányának a pályázati anyaghoz történő csatolása (fénymásolat vagy hitelesített másolat nem fogadható el).
 

21. Milyen eszközökre, költségekre lehet pályázatot benyújtani?

A rendelet és a pályázati kiírás alapján az elnyert támogatás összegének felhasználása az alábbiak szerint történhet:
  • A programhoz közvetlenül kapcsolódó, annak megvalósításához szükséges eszközök (szakkönyv, laboreszköz, műszerek, szoftverek stb),
  • A kutatási programhoz kapcsolódó programok (terepi munka-szállás, útiköltség),
  • Adminisztrációs és egyéb kiadások költségeinek fedezése,
  • A költségterv szerinti ösztöndíjak fedezésére fordítható.
Ennek figyelembevételével abban az esetben, ha a pályázatban egyértelműen, szakmai érvekkel alátámasztottan tudják bemutatni, hogy az adott kutatási program eredményes megvalósításához szükséges volt az utazás, illetve az ezzel összefüggő szállás, illetve étkezési költség, akkor betervezhető.

A fentiek alapján, az egyes versenyeken való részvétel költségeinek fedezése nem szerepel a tervezhető tételek között.

Az elnyerhető maximális összeg 750 000 Ft, tehát a pályázó köznevelési intézmény összes egyéb költsége nem lesz fedezhető ebből a keretből. Ezért nagyon fontos, hogy a költségterv elkészítése megfontoltan történjék, s a köznevelési intézményeknek számolniuk kell azzal is, hogy bizonyos költségeket önerőből, vagy más pályázati források bevonásával lehet fedezni.
 

22. Szakmai folyóirat előfizetésére szeretnénk pályázni, lehetséges-e, elszámolható lesz-e az előfizetési díj a támogatás terhére?

A kutatási program témájához kapcsolódó szakmai folyóirat előfizetési díja elszámolható, azonban kizárólag a projekt megvalósítási időszakára (2013. október 1. – 2014. június 30.) eső időarányos rész; figyelembe véve azt is, hogy a kifizetésnek is meg kell majd történnie legkésőbb 2014. június 30-ig.
2013. november 14.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő