Határtalanul! program
gyakran ismételt kérdések
HAT-14-03
Együttműködés gimnáziumok között
 
1. Hogyan kell kitölteni a Regisztrációs adatokat, ha az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alá tartozik?

Minden esetben az intézmény nevével és adataival kell regisztrálni. A jogi státuszt „egyéb fenntartású intézmény”-re állítva elfogadja a rendszer a központi adószámot. A „Hivatalos képviselő” és „Aláíró” személyek megjelölése a következőképpen történik:

 
Jogi státusz: Egyéb fenntartású intézmény
Adószám: 15799658-2-41 (KLIK központi adószám)
Hivatalos képviselő (1): Tankerületi vezető - önálló képviselő
Hivatalos képviselő (2): Intézményvezető - nem önálló képviselő
Aláíró (1): tankerület vezető - önálló aláíró
Aláíró (2): intézmény vezető - nem önálló aláíró.
A dokumentumokon minden esetben a tankerület vezető aláírása szükséges.
Cím és egyéb elérhetőségi adatokat az intézményre nézve szükséges megadni.

2. Miért nem látszanak egyes gombok vagy lehetőségek az EPER- felületen?

Az EPER-rendszer Internet Explorer programmal működik, más böngészővel nem kompatibilis a rendszer. Javasoljuk a pályázat kitöltésekor az említett programban megnyitni a felületet.

3. Iskolánknak többéves kapcsolata van egy felvidéki magyar gimnáziummal. Általában évente egyszer találkozunk, egyik évben mi utazunk Felvidékre, a következő évben ők látogatnak Magyarországra. Idén ősszel ők utaznának hozzánk. Pályázhatunk a felvidéki diákok magyarországi utazásának költségeire?

A kiírás keretében két utazásra lehet pályázni: a magyarországi iskola diákjainak, valamint a külhoni partnerintézmény diákjainak utazására együttesen. A csak egyirányú utazások, egyszeri együttműködések támogatására jelen pályázati kiírás esetében nincs lehetőség, ami azt jelenti, hogy a kiírásban megjelölt megvalósítási időszakban a magyarországi és a külhoni csoportnak is utaznia kell, a részt vevő diákok kétszer találkoznak: egyszer a partnerintézmény országában, egyszer pedig Magyarországon. Amennyiben az egyik csoport utazása nem valósul meg, úgy a pályázó a teljes támogatástól elesik. A válasz tehát az, hogy pályázhatnak, de az együttműködést úgy kell kialakítani, hogy mindkét iskola diákjai utazhassanak ebben az időszakban. 

4. Egy TISZK tagintézményei pályázhatnak-e önállóan külhoni iskolákkal való együttműködésre?

Pályázatot kizárólag Magyarországon nyilvántartásba vett, önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmények nyújthatnak be. Amennyiben az adott TISZK-hez tartozó iskola önálló jogi személyiséggel rendelkezik és megfelel a pályázati útmutatóban rögzített követelményeknek, természetesen pályázhat.

5. Tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévben befejező, gimnáziumban nappali tagozaton tanuló magyarországi és külhoni diákok együttműködésére lehet pályázni?

Lehet pályázni, amennyiben a részt vevő diákok a 2014/2015-ös tanévben az iskola 9-12. évfolyamán tanulnak és a tervezett programok a megvalósítás időszakába, azaz 2014. szeptember 1. és 2015. június 15. közé esnek. 

6. Az előkészítő óra megtartásához külső szakértő meghívását tervezzük. Személyi költségként elszámolható az előkészítő órát tartó külső szakértő díjazása?

A válasz nem. Személyi költséget kizárólag az együttműködésben részt vevő szakértő esetében lehet igényelni a kiírásban meghatározott mértékig.

7. Az iskolánkból két csoport is pályázna külhoni fiatalokkal való együttműködésre, de nem azonos csoporttal, és nem azonos időpontban történne az együttműködés. Erre van lehetőség?

A válasz igen, van rá lehetőség: több pályázatot kell benyújtania. Egy pályázat keretében csak azonos program megvalósítására lehet pályázni: egy magyarországi és egy külhoni csoport együttműködésére két helyszínen (Magyarországon és a választott szomszédos országban). Amennyiben eltérő helyszínen, eltérő programokkal és/vagy eltérő időpontban kívánja több csoport együttműködését megvalósítani, úgy több pályázatot kell benyújtania. 

8. A nyertes pályázó a teljes igényelt összeget megkapja, vagy az is lehet, hogy csak bizonyos százalékát?

A pályázatok támogatásáról a Határtalanul! Program Bizottsága javaslatára az emberi erőforrások minisztere dönt. Alapelvként arra érdemes figyelni, hogy kizárólag a pályázati kiírásban megnevezett költségekre lehet pályázni. Amennyiben a pályázatban olyan költség szerepel, ami nem elszámolható (pl. a buszvezető költségei, stb.), az a támogatási összegből mindenképp levonásra kerül. 

9. Mit kell megadni a pályázati adatlapon abban az esetben, ha a külhoni partnerintézmény részéről 15 diák vesz részt az együttműködésben, amikor mi utazunk Erdélybe, de az erdélyi diákok közül csak 14 utazik majd Magyarországra?

A pályázati adatlapon kizárólag azokkal a diákokkal számoljon, akik a pályázó magyarországi intézmény, illetve a partnerintézmény részéről az egyes utazásokon részt vesznek. Nyertes pályázat esetén, amennyiben a beérkező elszámolás ennél kisebb létszámot mutat, úgy a támogatási összeg is arányosan csökkenni fog. 

10. A pályázatban leírtaktól, vállaltaktól a megvalósítás során mennyire lehet eltérni?

A pályázatban rögzített vállalásoktól való eltérés (hiányos, vagy nem megfelelő igazolás, vagy a vállalás meg nem történte) a kötelezően előírt tevékenységek esetén az elszámolt támogatás tevékenységenként 10%-ának, a  többi vállalás esetén a vállalásra kapott pontszámonként 1%-ának automatikus, külön értesítés nélküli elvonását eredményezheti. Természetesen lehetnek indokolt eltérések, azonban ezeket előzetesen írásban, indokolással ellátott kérelem formájában kell jelezni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé. 

11. Intézményünket 2 iskola összevonásával hozták létre, a két iskola tagintézményként működik egy OM azonosító alatt. Az összevont intézményből két csoport venne részt együttműködésben, tagintézményenként egy csoport. Tagintézményenként beadhatunk pályázatot? Ha igen, akkor tagintézményenkénti pályázat esetén nem kerülünk hátrányba?

A pályázó az Önök esetében az önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény kell legyen, aki korlátlan számú pályázatot beadhat a tagintézmények nevében, de a pályázó csak ő lehet, mivel neki van önálló jogi személyisége. Az egyes tagintézmények nevét a pályázati adatlapon jelölhetik. Azzal, hogy több pályázatot adnak be, nem kerülnek hátrányba: az elbírálás során a pályázatok tartalma kerül értékelésre és nem a benyújtott pályázatok száma. Több pályázat esetén tekintettel kell lenni a pályázatok összevonásának tilalmára. 

12. Mit kell értenünk a pályázat "összköltségén"? A tervezett út költségét módunkban áll-e az esetleges egyéb támogatások összegével csökkenteni, és csak az így csökkentett összeget szerepeltetni a pályázatban?

A pályázat összköltsége a pályázat keretében igényelt, és a pályázati adatlapon található finanszírozási tervben megjelölt költségek végösszegét jelenti. Ezt kiegészítendő a tervezett út finanszírozásához bármilyen további támogatást vagy saját forrást is igénybe vehet a pályázó, de a pályázati adatlap finanszírozási tervében csak a pályázata keretében igényelt költségeket tüntesse fel. 

13. A személyenként megadott összegből az utazás és az igénybe vett szállás mellett az étkezést is fedezni tudnánk. Lehetséges, hogy ugyanazon a számlán a szállás mellett az étkezés is szerepeljen a megadott összeghatáron belül?

Jelen pályázat keretében az étkezési költséget nem lehet elszámolni, illetve amennyiben a számlán szerepel, akkor az nem kerül az elszámolás során beszámításra. 

14. A pályázati kiírásában szerepel az értékelés szempontjainál, hogy az összköltség azonos/kevesebb, mint X forint/diák stb. Hogyan kell értelmezni az összköltséget?

Az összköltség az igényelt támogatásra vonatkozik. A költségekre két szempontból érdemes figyelmet fordítani: a pályázat érvényessége és az elért pontszám szempontjából, az alábbiak szerint:

  • Az érvényesség tekintetében a pályázat keretében igényelt összes költséget (tehát a két utazásra vonatkozóan a diákok és a kísérők utazási és szállásköltségeit, valamint esetenként az igényelt projektvezetői díjat és szakértői költséget összesen) a magyarországi és a külhoni diákok együttes létszámával kell visszaosztani. Ezt a műveletet a pályázati adatlap automatikusan elvégzi, tehát Önnek nem kell kiszámolnia, csak arra kell figyelnie, hogy az Igényelt támogatás diákonkénti összege c. mező (a Finanszírozási terv utolsó sora) ne haladja meg az 40.000- forintos határt, mert az a pályázat érvénytelenségét eredményezi.
  • A pályázatok értékelésekor az egyes utazásokra vonatkozó költségek külön (az első utazásra és a második utazásra külön) kerülnek pontozásra. 

15. Elszámolható-e a menetrend szerinti autóbusz költsége?

A menetrend szerinti autóbusz költsége nem elszámolható. 

16. A pályázat érvénytelennek minősül, ha az egy diákra jutó pályázott összeg magasabb 40.000 forint/diák-nál. A költséghatár az együttműködés teljes költségvetésére, vagy a pályázat keretében igényelt költségekre vonatkozik?

A pályázati kiírásban szereplő forint/diák összeg az igényelt támogatásra vonatkozik és az értékelés is csak a pályázatban igényelt összeget pontozza. A program teljes költségvetése természetesen magasabb is lehet, ezzel az elbírálás nem foglalkozik.

17. Van-e lehetőség eltekinteni az életkorra, létszámra, támogatható költségekre vonatkozó megkötésektől?

A pályázati kiírásban szabályozott feltételektől való eltérésre nincs lehetőség. Egyedi igények támogatására nincs lehetőség.

18. Az iskola összeállíthatja önállóan is a programot és lebonyolíthatja saját szervezésben az utazást vagy csak utazási iroda által szervezett és lebonyolított útra pályázhatunk?

Az iskolák nem végeznek üzletszerű gazdasági tevékenységként utazásszervezési vagy utazásközvetítői tevékenységet, így a pályázó maga döntheti el, hogy saját szervezésben vagy utazási iroda által lebonyolított szervezésben kívánja a pályázat megvalósítását. A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény előírásait.

19. Kell önerőt biztosítani a pályázathoz?

A pályázat benyújtásához nem feltétel az önerő, nyilatkozni sem szükséges róla.

20. Van-e lehetőség eltekinteni az életkorra, létszámra, támogatható költségekre vonatkozó megkötésektől?

A pályázati kiírásban szabályozott feltételektől való eltérésre nincs lehetőség. Egyedi igényekre nem tudunk támogatást biztosítani.

21. Szükséges-e az Alapító okirat becsatolása KLIK-es intézmények esetén?

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került intézmények esetén nem szükséges az  Alapító okirat becsatolása. 

22. Hogyan kapjuk meg a pénzt, 2015. március 14-én utaznánk? 

Azok a pályázók, akik pályázatukban ezt megjelölik, a támogatási összeg egészére előleg formájában jogosultak, amely az utazást megelőzően folyósításra kerül.

Sikeres pályázást kívánunk!

 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő